תקנון ותנאי שימוש במערכת Sign2go

יש לקרוא בקפידה את תקנון ותנאי השימוש, שכן שימוש במערכת sign2go מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתקנון ובתנאי השימוש והתחייבות בלתי חוזרת לקיימם במלואם ולפעול על פיהם.

הגדרות

המערכת - מערכת sign2go.

החברה - פאי י.ז חדשנות דיגיטלית בע"מ ו/או מי מטעמה, המפתחת מפעילה ומשווקת את מערכת sign2go ושירותים נלווים.

לקוח - כל משתמש ו/או מי מטעמו העושה שימוש במערכת ובכל שירות ו/או מוצר הקשור למערכת ומסופק על ידי החברה.

דיוור - הודעה הנשלחת או שיכולה להשלח באמצעות המערכת על ידי לקוח, ובכלל זה הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים SMS, MMS, WAP, וואטסאפ, הודעות ברשתות חברתיות וכן כל סוג הודעה אחרת, בין אם הודעה בודדת ובין אם מספר הודעות.

תקופת המנוי – תקופה מוגדרת למנוי אשר רכש הלקוח (חודשי, שנתי או לפי תקופה מוגדרת אחרת אשר אושרה על ידי החברה).

כמות שליחות חודשית/שנתית/תקופתית – מספר דיוורים מקסימלי חודשי/שנתי/תקופתי ללא תלות בחתימת הלקוח על המסמך. מספר הדיוורים החודשי/שנתי/תקופתי יתאפס מדי חודש/שנה/תקופה (בהתאם לתקופת המנוי אשר רכש הלקוח ואושר על ידי החברה) ואינו ניתן לצבירה.

נמען - מי שאליו מופנה הדיוור ששולח הלקוח באמצעות המערכת, בין בודד ובין רשימת נמענים.

 

1. על ידי לחיצה על כפתור "הרשמה" בדף ההרשמה, על ידי כניסה לחשבון ה- sign2go או על ידי גישה לשירותים של sign2go באמצעות כל ממשק, הלקוח מתחייב לעמוד בכל התנאים, ההגבלות וההוראות שבתקנון ובתנאי שימוש אלה, וכפי שישונו מעת לעת על ידי החברה ו/או מי מטעמה לשיקול דעתה הבלעדי.

2. בגין שימוש הלקוח במערכת, הלקוח מתחייב לשלם לחברה את התמורה בגין המנוי, כפי שהועבר לו ע"י החברה והוסכם ועל בסיס תקופת המנוי. הלקוח מאשר לחברה לחייב את כרטיס האשראי שאת פרטיו ימסור הלקוח לשם תשלום התמורה מדי חודש בחודשו/לפי תקופת המנוי.

3. מנוי הלקוח לשימוש במערכת יתחדש אוטומטית מדי חודש בחודשו/תקופת המנוי, וזאת עד להודעת הלקוח לחברה על רצונו להפסיק את המנוי

4. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל שימוש שיעשה במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה יהא שימוש מותר על פי דין. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי כל הנמענים אליהם הוא שולח את הדיוור נתנו את הסכמתם לקבלת הדיוור, ככל שהסכמה כזו נדרשת על פי דין, וכי כל שימוש שיעשה במערכת ו/או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה יהא בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב 1982 וחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 40) התשס"ח 2008.

5. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי בכל תביעה מצד נמען או צד שלישי כלשהו בגין הדיוור תחול אחריות הפיצוי והשיפוי על הלקוח בלבד.

6. הלקוח מתחייב לציין בכל דיוור את פרטיו המלאים ודרכו ההתקשרות עמו, לרבות שם, כתובת, טלפון או כתובת דוא"ל. ככל שלא יעשה כן רשאית החברה למסור פרטים אלו במידה ותדרש לכך.

7. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו האחראי הבלעדי לכל הקשור לתוכן הדיוור, לאמינותו ולמהימנותו. החברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח, לנמען או לצדדים שלישיים כלשהם בכל הנוגע לתוכן וטיב הדיוור, לרבות אך לא רק הפרת זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים ופגיעה בפרטיות.

8. הלקוח פוטר בזאת באופן מפורש את החברה מבדיקה של תוכן הדיוור, מקורו או אישורים הנדרשים לשליחתו – והללו הינם כולם בתחום אחריותו הבלעדי של הלקוח ויבוצעו על ידו.

9. ככל שלחברה יגרמו כל הוצאה או נזק כתוצאה מתביעה או דרישה של נמען או צד ג' אחר כלשהו בגין מעשיו או מחדליו של בכל הקשור לתוכן הדיוור ו/או עצם שליחתו, מתחייב הלקוח לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה וכן לשאת בעלויות החברה בגין הטיפול בתביעה או בדרישה כאמור.

10. בכל מקרה בו יעשה הלקוח שימוש במערכת או בכל מוצר אחר ממוצרי החברה בניגוד לאמור בתקנון ובתנאי השימוש, תהא החברה רשאית להסיר לאלתר כל תוכן, מסר, עיצוב וכיוצ"ב ממערכת הלקוח וכן להגביל את גישת הלקוח למערכת ולדיוור, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזק ישיר או עקיף בשל כך והכל מבלי שיהא בכך כדי להפחית או לעכב תשלום או מחויבות אחרת החלה על הלקוח כלפי החברה.

11. הלקוח מתחייב שלא להפיץ דיוור או להשתמש במשאבי שרתי המערכת באופן שייפגע בתפקודם, זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדית של החברה. היה ועשה כן רשאית החברה להשעות את השירותים ללקוח מידית וללא כל הודעה מוקדמת.

12. הלקוח מתחייב שלא לאפשר לכל צד ג' לעשות שימוש כלשהו בשירות שסופק לו ע"י החברה, בין אם בתמורה או שלא בתמורה.

13. הלקוח מתחייב ומצהיר כי החברה ו/או מי מטעמה (לרבות עובדיה) לא יהיו אחראי לנזק או אבדן רווח כלשהו, ישירים או עקיפים, ללקוח או למי מטעמו עקב תקלה באספקת החשמל, תקלת תקשורת, וירוס מחשב, שינויים ועדכונים במערכת, חבלה מכוונת, פריצה או כל תקלה אחרת מכל סוג שהוא.

14. החברה לא תישא בכל אחריות במצב בו הדיוור לא הגיע לנמענים/ נמענים פוטנציאליים של הלקוח, בשל כל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק בשל חסימות שונות הקשורות בנמען עצמו או בשרתי הדואר באינטרנט ו/או ספקיות הסלולר.

15. הלקוח מתחייב ומצהיר כי הוא נושא באחריות בלעדית לגיבוי הקבצים והנתונים אשר החברה מאחסנת עבורו, והחברה פטורה מכל אחריות לנזק העלול להיגרם כתוצאה מאבדן נתונים אשר נמחקו מסיבה כלשהי ולא גובו על ידי הלקוח.

16. מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית להוסיף לכל דיוור שורת קרדיט של החברה, לרבות שם החברה וסימלה עם קישור לאתר החברה, בתוכן ועיצוב על פי שיקול דעתה הבלעדי.

17. הלקוח מתחייב כי לא יפיץ באמצעות המערכת כל תוכן שאינו הולם, לרבות אך לא רק:

כל תוכן שעניינו הימורים, סמים מסוכנים האסורים בחוק, חומר פורנוגראפי או כל חומר בעל אופי מיני; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף- מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות וכיו"ב; תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או שהפצתו נאסרה ע"פ כל דין; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב; תוכן עוין, מאיים, גס, גזעני, או הפוגע ברגשות הציבור; תוכן העשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של אדם או חברה; תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; וכן כל קישור או הפניה לתוכן שפרסומו נאסר לפי סעיף זה.

הפצה או חשש להפצת תוכן שאינו הולם כאמור, יהוו עילה להשעיית השירותים ללקוח לאלתר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל פיצוי ללקוח בגין נזק העלול להיגרם לו בשל כך.

18. הלקוח ישלם לחברה תמורה כמפורט במחירון החבילות המוצג באתר המערכת כפי שיעודכן מעת לעת.

19. שינויים, תוספות או כל שירות אחר שהוא לבקשתו של הלקוח ואינו כלול בחבילה אשר רכש, יתומחר בנפרד על ידי החברה על פי שיקול דעתה.

20. בכל מקרה של הפרת אי אלו מהתחייבויות והצהרותיו של הלקוח לפי תקנון ותנאי שימוש אלו, תהא החברה רשאית להפסיק את השירות ללקוח ואת התקשרות הצדדים לאלתר וללא הודעה מוקדמת, ומבלי שהדבר יהווה עילה להפסקת התשלומים בהם התחייב הלקוח כלפי החברה.

21. החברה לא תהיה אחראית בגין נזק, אבדן רווח או הוצאה, ישירים או עקיפים, שיגרמו ללקוח בגין ליקויים או אי פעולה במערכת.

22. חבותה של החברה, מקום בו קיימת, תהא מוגבלת לסכום התמורה ששולמה על ידי הלקוח לחברה בפועל או בגובה דמי שימוש תקופתיים ששולמו בשלושת החודשים האחרונים, הנמוך מבין השניים. הפיצוי יהא חד פעמי וכולל ולא יצטבר בגין כל אירוע נושא נזק.

23. לקוח המודיע על הפסקת השימוש במערכת יחויב בתשלום התמורה עד לתום תקופת השירות שנותרה.

24. המערכת לרבות כל רכיביה ותכניה, לרבות אפליקציות הקשורות למערכת, הם כולם קניינה של החברה. שינויים והתאמות ייחודיות אשר נעשו לבקשת לקוח, אף הם קניינה הבלעדי של החברה.

25. הלקוח לא יקבל לידיו את קוד המקור של המערכת, ולא תינתן לו גישה לקוד זה לרבות לשם העברה לשרת.

26. החברה רשאית לעדכן את תקנון ותנאי השימוש כמו גם את הרכב החבילות ומחירן, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מראש. השינויים יכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר המערכת.

27. הלקוח מתחייב ומצהיר כי הוא אחראי על אבטחת חשבונו במערכת, הסיסמאות והקבצים. החברה תקבל את הנחיותיו של כל אדם אשר יטען כי הוא מוסמך לערוך שינויים בחשבון הלקוח, כל עוד אותו אדם יציג את שם המשתמש והסיסמה של הלקוח באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון, או באמצעות שירות צד שלישי המאפשר גישה למערכת. החברה לא תשא באחריות בגין פעולות שימוש לרעה ברשימות אנשי קשר או נכסים אחרים של הלקוח באמצעות שימוש בשם המשתמש והסיסמה של הלקוח.

28. הלקוח והחברה מתחייבים האחד כלפי השני כי ימנעו מלהעביר וישמרו בסודיות כל מידע, למעט מידע שהוא נחלת הכלל, שיגיע לידיהם בעקבות התקשרותם – הלקוח ביחס לחברה והחברה ביחס ללקוח, הן בעצמם והן על ידי עובדים או מי מטעמם. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן ותמשיך לחול גם לאחר ניתוק הקשר בין הצדדים. התחייבות זו לא תחול מקום בו נדרש אחד הצדדים לגלות את המידע האמור על פי כל דין.

29. הלקוח מסכים לקבל חשבוניות באמצעות דואר אלקטרוני.

30. הלקוח מאשר קבלת מידע מאת החברה הכולל בין היתר חומר פרסומי באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים.